Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Nr.132 Darbi

16.08.2021 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Rituālie darbi, kuru laikā Brāļi Mācekļi dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju pirmajā pakāpē.

Turpinājumā tika nolasīts Rasējums “Martines de Paskuāls. Martīnisma dzimšana”, kurā tika apskatīts Martinesa de Paskuāla dzīves gājums, kā arī Brīvmūrnieku-bruņinieku izmeklēto priesteru Koanim ordeņa dibināšana un tā tālākā attīstība.

Tam sekoja Rasējums “Spēks un trauslums”, kurš bija veltīts iekšējiem un ārējiem faktoriem, kuri ietekmē brīvmūrnieku ložas dzīvi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

04.08.2021 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā norisinājās Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Mācekļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā pacelšana Otrajā grādā. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

22.07.2021 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Br. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Turpinājumā tika veikta profānu aptauja zem apsēja, pēc kuras norisinājās svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Micraim Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

19.03.2021  Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja virtuālā sapulce, kuras laikā Br. nolasīja sagatavoto Rasējumu “Ložas Greznojumi – to grafiskā reprezentēcija un filozofiskās interpretācijas mēģinājumi”, kurā tika apskatīta Melnbaltās Mozaīkas, Robotās Apmales un Liesmojošās Zvaigznes rašanās vēsturiskie aspekti un simbolisms. Tikšanās turpinājumā tika apspriesti organizatoriski jautājumi.

22.01.2021  Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja virtuālā sapulce, kuras laikā tika nolasīts Br. darbs, kurā bija aplūkota Ēģiptes simbolikas tēma, īpašu uzmanību pievēršot “Akhet” simbolam – tā nozīmei Senajā Ēģiptē, un no garīgās dimensijas viedokļa. Darbu turpinājumā Br. un klātesošie izskatīja un apsprieda “Džeda” simbola nozīmi un tā izmantošanu senajos rituālos. Sapulcs laikā tika izskatīts arī Kandidāta pieteikums. Darbu nobeigumā tika apspriests nākamo Darbu plāns, cerot uz situācijas uzlabošanos, saistībā ar šobrīd esošajiem ierobežojumiem valstī.

08.11.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Br. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Darbu turpinājumā Ms.  nolasīja referātu “Taro simbolisms. Ievads”, kurš tika piedāvāts kā pirmais darbs no cikla par Taro simboliem. Referātā tika apskatīti vēsturiskie fakti par Simbolu rašanos un to ietekmi uz Rietumu okulto tradīciju. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.10.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika veikta profāna svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Micraim Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

24.09.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika veikta Kandidāta aptauja zem apsēja. Darbu turpinājumā tika uzklausīts brāļa sagatavotais referāts “Brīvība un nāve”, kurā tika analizēts brīvības jēdziens un tās redzējums pasaulīgo robežu kontekstā. Tāpat tika apskatīts nāves fenomens kā mūsu laicīgās esamības sastāvdaļa. Pēc referāta apspriešanas, tika izskatīti organizatoriskie jautājumi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

31.07.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja darbi, kuru laikā klātesošie noklausījās māsas sagatavoto referātu „Mahabharātas simboliskā nozīme”. Darbā tika apskatīts gan pats seno indiešu eposs, gan arī tā galvenie simboliskie aspekti. Atsevišķa uzmanība bija pievērsta vienam no Mahabharātas filozofijas pamattekstiem – Bhagavatgitai. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

27.06.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja darbi, kuru laikā notika Trīsstūra Virsnieku pārvēlēšanas, atstājot esošo sastāvu nemainīgu. Darbu turpinājumā tika uzklausīts māsas sagatavotais referāts “Mācekļa Grāda Simbolisms”, kurā bija apskatīti Brīvmūrnieku pamatsimboli un to nozīme no dažādiem skatupunktiem. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

29.05.2020 Cienījamais Trīsstūris “Akhet” Nr.132 organizēja virtuālo sapulci, kuras laikā klātesošie apmainījās ar jaunumiem, kā arī tika uzklausīts brāļa sagatavotais referāts “Par “zīmju” gaidīšanu un skaidru pasaules uztveri”. Darbā tika apskatīts jautājums par cilvēka spēju uzņemties atbildību par notiekošo savā dzīvē. Darbu nobeigumā tika apspriests nākamo Darbu plāns, cerot uz situācijas uzlabošanos, saistībā ar šobrīd esošajiem ierobežojumiem valstī.

16.04.2020 Cienījamais Trīsstūris “Akhet” Nr.132 organizēja virtuālo sapulci, kuras laikā tika apskatīts jautājums par krīzes situācijas ietekmi uz Brīvmūrnieku darbiem un par citu Ložu un Ritu pieredzi, organizējot attālinātās sanāksmes. Turpinājumā brālis Māceklis dalījās savās emocijās par pieredzēto iniciāciju pirmajā pakāpē. Tāpat tika uzklausīts referāts “Iznīcība un Radīšana”, kurš izraisīja dzīvu diskusiju sapulces dalībnieku vidū. Cienījamā Trīsstūra “Akhet” brāļi un māsas atzinīgi novērtēja iespēju organizēt virtuālās sapulces, lai uzturētu ciešas savstarpējās saites un apmainītos vieokļiem, tai pašā laikā atzīstot, ka šāds formāts neļauj izveidot nepieciešamo rituālo telpu.

21.02.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika veikta Kandidāta aptauja zem apsēja. Darbu turpinājumā svinīgā gaisotnē norisinājās jaunā brāļa iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Ritam. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

16.01.2020 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā norisinājās Cienījamā Trīsstūra “Akhet” Mācekļa, kura apmācības laiks Pirmajā pakāpē bija veiksmīgi noslēdzies, svinīgā pacelšana Otrajā grādā. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

23.12.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika nolasīts referāts „Sapņu funkcijas un veidi”. Darbā tika apskatītas miega fāzes un to saistība ar sapņošanas procesu. Tāpat tika aplūkota sapņu un garīgā līdzsvara saistība, kā arī sapņu kā psihoemocionālo traucējumu atspoguļjums. Tāpat referātā tika analizēti sapņu veidi no Rietumu tradicionālā misticisma viedokļa, kā arī apskatīta sapņu satura iespējamā ietekme uz cilvēka apziņas transformāciju. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

12.11.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā Ms. dalījās savās pārdomās un emocijās par iniciāciju Mācekļa pakāpē. Darbu turpinājumā Br.  nolasīja referātu “Cilvēka pašapziņa un tās ietekmējošie faktori”. Referātā tika apskatīti cilvēka pašapziņas un attieksmes pret sevi veidojošie faktori no kabalistiskā redzējuma, kā arī tika apspriests jautājums par agresijas fenomenu. Tālāk sekoja Ms. sagatavotais referāts “Dualitātes princips un septiņi pretstatu pāri”, kurā tika apskatīta dualitātes principa saistība ar septiņiem senērbreju alfabēta divkāršiem burtiem. Tāpat darbā tika apskatīti septiņi pretspēki Dabā un Cilvēkā, un to loma cilvēka izdarītās izvēles rezultāta saskatīšanā. Tālāk sekoja organizatorisku jautājumu apspriešana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

31.10.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā, priecīgā gaisotnē, notika profāna svinīgā iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Micraim Ritam. Darbu turpinājumā Br. nolasīja referātu “Pārdomas par Jevgēnija Ščukina grāmatu Izkapts un akmens”, kurā viņš pauda savas atziņas par grāmatā ietvertajām tēmām. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.09.2019 Cienījamā Trīsstūra “Akhet” pārstāvji piedalījās Krievijas un Savienoto valstu Lielās Simboliskās Ložas ikgadējā Darba Asamblejā. Ēģiptes Brīvmūrniecības visu Ložu un Trīsstūru pārstāvji sapulcējās, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un apspriestu nākamā perioda plānus.

Asamblejas Darbos piedalījās Francijas Lielās Simboliskās Ložas augsti godājamā pārstāve, Portugāles Ordeņu Federācijas delegācija, kā arī draudzīgie citu Brīvmūrnieku organizāciju pārstāvji – Francijas Lielās Sieviešu Ložas, Francijas Dižo Austrumu, Starptautiskā Brīvmūrnieku Jauktā Ordeņa “Cilvēku tiesības”, kā arī Oksitānijas Dižās Labotās un Reformētās Ložas delegāti. Ar atskaitēm uzstājās Krievijas un Savienoto valstu Lielās Simboliskās Ložas pārstāvji un Asamblejas viesi. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

19.09.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Sajūtu nomierināšana”. Referātā tika apskatīta redzes, dzirdes, ožas, garšas un taustes izraisīto sajūtu nomierināšanas nepieciešamība, kā uz to norāda Robērs Ambelēns savā darbā “Garīgā alķīmija”. Tāpat tika apskatīti garīgo sajūtu aspekti, kā arī sajūtu nedisciplinētības negatīvās sekas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

12.07.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts „Brīvmūrnieku saīsinājumi un laika skaitīšana”. Referātā tika aplūkoti Brīvmūrnieku dokumentos sastopamie saīsinājumi un laika skaitīšana, tai skaitā arī Seno Ēģiptiešu kalendārs un tā saistība ar Nīlu un Sīriusu. Darbu turpinājumā tika uzklausīts otrs referāts „Ievads Kabalā”. Referāts atspoguļoja Kabalu kā garīgu sirds Gudrību par Dabas spēkiem. Tāpat referātā tika apskatīti galvenie ebreju rakstiskie avoti par Kabalu. Darbus turpināja organizatorisku jautājumu izskatīšana. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

21.06.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts iniciētā biedra emociju lasījums, pēc kura tika nolasīts referāts „Ēdenes dārza simbols”. Refertā tika analizēts “Ēdenes dārzs” Austrumu un Rietumu simbolisma kontekstā, aplūkota “Ēdenes dārza” garīgi simboliskā nozīme, tai skaitā kā stāvoklis, kā arī tika vērsta uzmanība laba un ļauna atzīšanas koka simbolam. Tāpat tika aplūkota koka simboliskā nozīme citu tautu mitoloģijā un semītu dievietes ASHERAH (Ašēras) saistībā. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

10.05.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā, Cienījamā Trīsstūra Biedru, Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Augstākās Padomes Sekretāra un citu Godājamo Viesu klātbūtnē, tika veikta jaunā Brāļa iniciācija Mācekļa pakāpē, atbilstoši Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Ritam. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

13.04.2019 Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižā Meistara Vietnieks, Nacionālās Svētnīcas Priekšsēdētāja klātbūtnē, Maskavas pilsētas Dižos Austrumos, Brīvmūrnieku Darbu veikšanai rituāli instalēja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos.  Tāpat tika veikta Meistara-Uzrauga un Trīsstūra Virsnieku rituālā instalācija. Darbu beigās skanēja Memfisa-Misraim un Skotu Labotā Rita pārstāvju svinīgās uzrunas. Brālīgā agape noslēdza Darbus.

08.04.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Ļaunums un Ticība”. Nolasītā referāta centrā tika izvirzīts ticības fenomens un tā ietekme uz cilvēka pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Darbu turpinājumā tika veikta kandidāta aptauja. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

15.03.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts ”Līķis kā brīvmūrnieku un nāves simbols”. Darbā līķa simbols tika apskatīts kā robeža starp esamību un neesamību, kura liek apzināties cilvēkam savu mirstību. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

22.02.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja Darbi, kuru laikā tika uzklausīts referāts “Brīvmūrnieku leģenda par Hīrāmu”. Darbā apskatīta Hīrāma leģendas simboliskā nozīme no dažādu autoru redzes viedokļa. Tāpat tika piedāvāts ievads referātam par simbolu “Akhet” un robežu noteikšanu mūsu dzīvē. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

08.01.2019 Cienījamam Trīsstūrim “Akhet” Nr.132 noritēja pirmie Darbi, kuru laikā tika ievēlēti Virsnieki, kā arī uzklausīts referāts “Martiness de Paskuāls un viņa mantojums”. Darbā apskatīti fakti, kuri ietekmējuši Martinesa de Paskuāla veidošanos kā spirituālā virziena pamatlicēju brīvmūrniecībā un Rietumu okultās skolas galveno stūrakmeni. Kā arī tika apskatīts Brīvmūrnieku-bruņinieku Izmeklēto priesteru Ordeņa (Elus Cohens) un martīnisma aizsākums. Tāpat tika apspriesti administratīvi jautājumi. Darbus noslēdza Brālīgā agape.

07.01.2019 Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Krievijas un Savienoto Valstu Dižais Meistars izveidoja Cienījamo Trīsstūri “Akhet” Nr.132 Rīgas Austrumos Brīvmūrnieku Darbu veikšanai.

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.