Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Lielās Starptautiskās Konstitūcijas Deklarācija

“Cilvēk, tev ir divas ausis, lai dzirdētu vienu un to pašu skaņu; divas acis, lai uztvertu vienu objektu; divas rokas, lai veiktu vienu uzdevumu”. Tāpat arī Brīvmūrniecības Zinātne, zinātne par excellence, ir ezotēriska un ekzotēriska vienlaicīgi.

Ezotēriskais veido Ideju, Ekzotēriskais veido struktūru. Ekzotērisko var mācīties, to var mācīt citiem. Ezotērisko nevar iemācīties, to nav iespējams mācīt. Ezotēriskais nāk no Augšas.

Ezotēriskais

Visa pasaule, visa zinātne, visa mācība plūst no Lielās Svētvietas, kurā atrodas mūsu Tradīcijas Godājamais Šķirsts. Neviens brīvmūrnieks, lai kāda būtu viņa pakāpe un nosaukums, nevar tajā iekļūt citādi kā pēc aicinājuma.

Ekzotēriskais

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Starptautiskā Augstākā Svētnīca, apzinoties, ka organizācijas pirmais pienākums ir vienotības uzturēšana likumdošanā, kura attiecas uz katras tās dzīves daļu, lai nodrošinātu vienotību savos Tempļos, ir pieņēmusi lēmumu publicēt Lielo Starptautisko Konstitūciju.

Tiem, kuriem ir pienākums uzraudzīt Konstitūcijas ievērošanu, tā saka: Esi taisnīgs!

Tiem, kuriem jāievēro Konstitūcija, tā saka: Miers uz zemes ir labs cilvēkiem!

Gan vieniem, gan otriem Konstitūcija saka: Noliec savu galvu Noslēpumainās Varas priekšā, kuru cilvēka prāts nespēj ne pierādīt, ne noliegt, un kuru brīvmūrnieki sauc par:

VISUMA DIŽO ARHITEKTU

vai

VISU PASAUĻU AUGSTĀKO ARHITEKTU.

1. pants

Micraima (Venēcija, 1788.g.) un Memfisas (Montobāna, 1815.g.) Rita pārstāvji, 1881.gadā uzsākot apvienošanos, zem Dižā Meistara Džuzepes Garibaldi egīdas, izveidoja Starptautisku Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Ordeni.

2. pants

Senais un Sākotnējais Memfisas-Micraima Rits ir senās brīvmūrnieku Tradīcijas mantinieks un tās gudrības, morālā spēka un disciplīnas principu sargātājs.

3. pants

Senais un Sākotnējais Memfisas-Micraima Rits ir garīgs Ordenis, kurš apliecina ticību Dižajam Pasauļu Arhitektam. Tas netiek saistīts ar kādu no reliģijām, sociālo vai politisko kustību un tas nav atkarīgs ne no vienas no tām. Ordenis saviem biedriem sniedz pilnīgu sirdsapziņas brīvību, ja tie paliek uzticīgi Vispasaules Brīvmūrnieku fundamentālām pamatvērtībām.

4. pants

Senais un Sākotnējais Memfisas-Micraima Rits ir starptautisks Brīvmūrnieku Rits, kura iniciāciju kāpnes sastāv no 95 grādiem. Rits tiek organizēts trīs komponentu veidā:

Paklausības Struktūra: No 1° līdz 3° grādam – Simboliskā Brīvmūrniecība (Paklausība).

Augstāko grādu Struktūra: No 4° līdz 33 ° grādam – filozofiskā Brīvmūrniecība (Augstākie Grādi).

Ilgtspējības un Gudrības Struktūra: No 34 ° līdz 95 ° grādam – Hermētiskā Brīvmūrniecība (Dižā Svētnīca).

5. pants

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita principi ir sniegti šajā Lielajā Starptautiskajā Konstitūcijā. Tie nosaka Rita misiju un tiek izmantoti īpašos rituālos.

6. pants

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Domnīcas (Ordeņa Ložas un Trijstūri) ir vīriešu, sieviešu, kā arī jaukta tipa darbnīcas, kuras savus Darbus veic Visuma Dižā Arhitekta vai visu Pasauļu Augstākā Arhitekta godam, ja uz viņu altāra ir atvērta Svētā Likuma Grāmata.

7. pants

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Domnīcas praktizē tikai tos rituālus, kurus akceptējusi Starptautiskā Suverēnā Svētnīca un tās vadītāji (Starptautiskā Koordinācija).

8. pants

Simboliskās Brīvmūrniecības mērķis ir simbolu izpēte un interpretācija. Filozofiskā Brīvmūrniecība pēta eksistenciālos cēloņus un sākumus. Hermētiskā vai ezoteriskā Brīvmūrniecība pēta Cilvēces dažādu gadsimtu reliģiskos mītus un savās augstākajās formās veic augstāka līmeņa ezotēriskos darbus.

9. pants

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Struktūrām (Darbnīcām) ir šādi nosaukumi:

Ložas: no 1° līdz 3°.

Lielā (Dižā) Simboliskā Loža (Simboliskās Brīvmūrniecības Vadība).

Kolēģijas vai Pilnveidošanās Ložas: no 4° līdz 14°.

Kapitulas: no 15° līdz 18°.

Senāti: no 19° līdz 29°.

Areopāgs: 30°.

Tiesas (Tribunāli): 31°.

Konsistorijas: 32°.

Padome Augstākā: 33°.

Augstākā Padome (Filozofiskās Brīvmūrniecības vadība).

Lielās (Dižās) Konsistorijas: no 34° līdz 71°.

Padomes: no 72° līdz 90°.

Lielās (Dižās) Padomes: no 91° līdz 95°.

Nacionālā Varas Svētnīca: 95° (Hermētiskās Brīvmūrniecības Vadība).

Starptautiskā Varas Svētnīca: 95° (Rita starptautiskās koordinācijas institūcija).

10. pants

Visām Rita organizācijām ir sava iekšējā hierarhija, pienākumi un tiesības, lai noteiktu savu iekšējo struktūru, likumus un dekrētus, kuri atbilst Nacionālās Varas Svētnīcai.

11. pants

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Augstākais Grāds ir 95°, kurš tiek paziņots tikai tiem, kuriem likumīgi piešķirtas atbilstošas tiesības un privilēģijas, un kuri ieguvuši Rita Dižā Konservatora titulu un varu. Šādu brīvmūrnieku galvenais pienākums ir sekot līdzi tam, lai Brāļi un Māsas ievērotu Rita, kā arī Starptautiskās Dižās Konstitūcijas principus un noteikumus.

This entry was posted in Raksti. Bookmark the permalink.