SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ TARPTAUTINĖS DIDŽIOSIOS KONSTITUCIJOS DEKLARACIJA

„Žmogau, tau duotos dvi ausys, kad girdėtum vieną ir tą patį garsą; dvi akys, kad regėjimu suvoktum vieną daiktą; dvi rankos, kad jomis išspręstum vieną užduotį”

Masoniškasis Mokslas, mokslas par excellance, sykiu yra ir ezoterinis, ir egzoterinis. Ezoterinis aspektas apreiškia Mintį, o egzoterinis – struktūrą. Egzoterinių žinių galima semtis ir mokyti kitus, jos yra perduodamos. Ezoterinės žinijos negalima nei išmokti, nei mokyti – ji neperduodama. Ezoterinė žinija atsiveria iš aukščiau.

Ezoterinė žinija / ezoterika

Visa šviesa, mokslas ir mokymas kyla iš Tarptautinės Suvereniosios Šventovės, kur ilsisi mūsų Tradicijos Garbingoji Arka. Nė vienas laisvasis mūrininkas, nepriklausomai nuo laipsnio ir užimamų pareigų, negali į ją įžengti kitaip nei per savąjį pašaukimą.

Egzoterinė žinija / egzoterika

SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ Tarptautinė Suverenioji Šventovė, suvokdama, kad pirmučiausia kiekvienos organizacijos pareiga, privaloma visiems jos nariams – vieningos įstatymų leidybos užtikrinimas, priėmė sprendimą išleisti šią Tarptautinę Didžiąją Konstituciją dėl vienybės užtikrinimo savo Šventyklose.

Tiems, kurių atsakomybė yra rūpintis, kad šios Konstitucijos būtų laikomasi, ji skelbia: „Būkite teisingi!”.

Tie, kuriems bus pridera šios Konstitucijos laikytis, ji skelbia: „Ramybė žemėje geros valios žmonėms!”.

Ir vieniems, ir kitiems, Konstitucijoje pakartojama: „Nulenki galvą prieš Visagalę Slėpiningąją Valdžią, kurios žmogaus protas negali nei suvokti, nei paneigti, ir kurią Laisvoji Mūrininkija vadina

Didžiuoju Visatos Architektu
arba
Aukščiausiuoju Visų pasaulių Architektu”

1 straipsnis
1881 m. Micraimo (Venecija, 1788 m.) ir Memfio (Montaubanas, 1815 m.) Apeigas suvienijo Didysis Meistras Džiuzepė Garibaldis, kurie ir sudaro SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ Tarptautinį Ordiną.

2 straipsnis
SENOSIOS IR PIRMYKŠTĖS MEMFIO IR MICRAIMO APEIGOS – tai senos laisvosios mūrininkijos Tradicijos paveldėtoja ir išmintis, moralinės jėgos bei disciplinos principų sergėtoja.

3 straipsnis
SENOSIOS IR PIRMYKŠTĖS MEMFIO IR MICRAIMO APEIGOS – tai dvasinės Apeigos (ritas), kurių prielaida – tikėjimas Didžiojo Visatos Architekto egzistavimu. Jis nėra susijęs su jokia religija, socialiniu ar politiniu judėjimu, ir nepriklauso nė nuo vieno iš mūsų. Savo nariams Apeigos užtikrina visišką sąžinės laisvę, laikantis sąlygos išlikti ištikimiems esminėms Visuotinės Laisvosios Mūrininkijos vertybėms.

4 straipsnis
SENOSIOS IR PIRMYKŠTĖS MEMFIO IR MICRAIMO APEIGOS – tai tarptautinis laisvosios mūrininkijos ritas, kurio įšventinimo pakopų sistemą sudaro 95 laipsniai. Šį ritą sudaro 3 dalys:

I. Obediencijų struktūra: pirmieji trys laipsniai (1º-3º) sudaro Simbolinę masoniją – Obedienciją.

II. Aukštieji laipsniai: 4º-33º sudaro Filosofinę masoniją – Aukštuosius laipsnius.

III. Tvermės ir Išminties struktūra: 34º-95º sudaro Hermetinę masoniją – Suvereniąją Šventovę.

5 straipsnis
SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ principai yra pristatyti šioje Tarptautinėje Didžiojoje Konstitucijoje. Jie naudojami unikaliuose šių Apeigų ritualuose.

6 straipsnis
SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ dirbtuvės gali būti vyriškos, moteriškos arba mišrios, vykdančios savo darbus Didžiojo Visatos Architekto arba Aukščiausiojo Visų pasaulių Architekto garbei ir šlovei, esant atverstai Šventojo Įstatymo knygai.

7 straipsnis
SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ dirbtuvėse atliekami tik tie ritualai, kuriuos pripažįsta Nacionalinės Suvereniosios Šventovės ir joms vadovaujanti Tarptautinė Suverenioji Šventovė (Tarptautinė Koordinacija).

8 straipsnis
Simbolinės masonijos tikslas yra bendrųjų simbolių ir masoniškojo simbolizmo mokymas(is). Filosofinė masonija tyrinėja pasaulio sukūrimo priežastis ir principus. Šitaip ji sau paveda didžiųjų Žmonijos minties srovių tyrinėjimą istorijoje. Hermetinė arba Ezoterinė masonija tyrinėja ir studijuoja įvairių Žmonijos istorinių tarpsnių religinius mitus, o aukštesnėse pakopose užsiima žymiai sudėtingesnio lygmens ezoterine veikla.

9 straipsnis
SENŲJŲ IR PIRMYKŠČIŲ MEMFIO IR MICRAIMO APEIGŲ organizacinė struktūra (dirbtuvės) įvardijama toliau nurodyta tvarka:

Ložės: 1º-3º
Didžioji Simbolinė Ložė (Simbolinės masonijos vadovybė)
Kolegijos arba Tobulinančiosios Ložės: 4º-14º
Kapitulos: 15º-18º
Senatai: 19º-29º
Areopagai: 30º
Teismai (tribunolai): 31º
Konsistorijos: 32º
Aukštosios Tarybos: 33º
Aukštoji Taryba (Filosofinės masonijos vadovybė)
Didžiosios Konsistorijos: 34º-71º
Tarybos: 72º-90º
Didžiosios Tarybos: 91º-95º
Nacionalinė Suverenioji Šventovė: 95º (Hermetinės masonijos vadovybė)
Tarptautinė Suverenioji Šventovė: 95º, Memfio ir Micraimo Apeigų Tarptautinės koordinacijos valdančioji institucija

10 straipsnis
Visos rite numatytos organizacinės formos turi vidinę hierarchiją, teises ir pareigas, kurias nustato jų pačių vidinė struktūra bei įstatymai ir nutarimai, kuriuos teikia Nacionalinės Suvereniosios Šventovės pašvenčiančioji valdžia.

11 straipsnis
95º yra aukščiausias laipsnis SENOSIOSE IR PIRMYKŠTĖSE MEMFIO IR MICRAIMO APEIGOSE. Jis suteikiamas ir perduodamas tik tiems asmenims, kurie buvo teisėtai apdovanoti atitinkamomis teisėmis ir privilegijomis, ir kuriems buvo suteiktas Didžiojo Apeigų Sergėtojo ir Patriarcho titulas bei įgaliojimai. Šių laisvųjų mūrininkų pagrindinė pareiga – rūpintis, kad Broliai ir Seserys laikytųsi bendrųjų Apeigų principų ir nuostatų ir ypač Tarptautinės Didžiosios Konstitucijos.

This entry was posted in Lietuvių Kalba. Bookmark the permalink.